staráme sa o   zeleň  v meste na celkovej ploche  viac ako   84 hektárov... plocha mestského parku je viac ako 2600m2 .

Staráme sa o viac ako 7200 hrobov na 3 cintorínoch.

Staráme sa o vyše 560 parkovacích miest.

staráme sa o viac ako 3670 pouličných svetiel,  o  mestské komunikácie v dĺžke viac ako  94km, o chodníky v dĺžke 164km a odvoz odpadkov s viac ako 370 pouličných košov.


  • 7:00 - 15:00
  • 7:00 - 15:00
  • 7:00 - 15:00
  • 7:00 - 15:00
  • 7:00 - 15:00
  • zatvorené
  • zatvorené

O nás

Mesto Piešťany prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ako orgánu príslušného podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadilo dňa 01. júla 2001 na dobu neurčitú príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany (ďalej SMP) – Zriaďovacia listina.

SMP bola zriadená za účelom zabezpečenia verejnoprospešných činností a služieb zverených do pôsobnosti mesta podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, financovaných v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevková organizácia svoju činnosť koordinuje a pri jej výkone spolupracuje s odbornými útvarmi MsÚ. Organizáciu kontroluje a metodicky riadi príslušný odbor MsÚ v súlade so zákonom o obecnom zriadení a organizačným poriadkom. Jej činnosť je delená na hlavnú a vedľajšiu (podnikateľskú) činnosť.

Štatutárnym orgánom SMP je riaditeľ, ktorého na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany.

SMP je tvorené úsekom riaditeľa a siedmimi strediskami: Stredisko ekonomicko-obchodné, Stredisko pietnych služieb, Stredisko údržby, Stredisko verejnej zelene, Stredisko skleníkového hospodárstva, Stredisko parkovísk a trhovísk, Stredisko správy budov a objektov.

 

 

 


 

  •  

    • Podľa platného zákona o ochrane termálnych prameňov v celom ochrannom pasme (mesto Piešťany) je zakázané pri zimnej údržbe mestských komunikácii používať soľ. Zjazdnosť komunikácii je možne udržiavať len pluhovaním a posýpať kamennou drťou alebo pieskom.